Privacy statement Opvoeden in zelfvertrouwen

Inleiding

Opvoeden in zelfvertrouwen neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]

Wie is Opvoeden in zelfvertrouwen ?

Opvoeden in zelfvertrouwen is de vennootschap onder firma Jonger , postadres te (3069 NL) Rotterdam aan Zuurbes 37, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62534645. Onder de vennootschap Jonger werken wij ook met Opvoeden In Zelfvertrouwen. 

Opvoeden in zelfvertrouwen is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opvoeden in zelfvertrouwen de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Opvoeden in zelfvertrouwen jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Opvoeden in zelfvertrouwen persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Opvoeden in zelfvertrouwen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Opvoeden in zelfvertrouwen worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren voor jouw persoonlijke zorgvraag, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden (die jij ons vertelt of wanneer jij ons toestemming geeft om elders informatie op te vragen).

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaarDoeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinden:

Nieuwsbrief

Gegevens:

E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot jij je uitschrijft

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 14 maanden

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot reviewer aangeeft dat dit bericht verwijderd dient te worden 

 

 

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Opvoeden in zelfvertrouwen heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en/of omdat Opvoeden in zelfvertrouwen gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Directe opdrachtgever(s) van Opvoeden in zelfvertrouwen, zoals  scholengemeenschappen of de Bibliotheken, waar wij mee samenwerken. Wanneer dit zo is, ben je hiervan op de hoogte gebracht door onze Opdrachtgever. 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Opvoeden in zelfvertrouwen over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Opvoeden in zelfvertrouwen. Je kunt verzoeken dat Opvoeden in zelfvertrouwen je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Opvoeden in zelfvertrouwen te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Opvoeden in zelfvertrouwen of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Opvoeden in zelfvertrouwen te verkrijgen. Opvoeden in zelfvertrouwen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Opvoeden in zelfvertrouwen je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Opvoeden in zelfvertrouwen

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Opvoeden in zelfvertrouwen zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Opvoeden in zelfvertrouwen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Opvoeden in zelfvertrouwen je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Opvoeden in zelfvertrouwen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Opvoeden in zelfvertrouwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Opvoeden in zelfvertrouwen jouw persoonsgegevens
aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  •         Verwerkers
  •         Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en   

            Opvoeden in zelfvertrouwen

  •         Externe adviseurs

 

Het kan zijn dat Opvoeden in zelfvertrouwen verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Alleen de nodige persoonsgegevens (nodig voor het uitvoeren van onze diensten) worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Google.

We hosten en verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte

(EER). Daarnaast worden er ook persoonsgegevens (nodig voor het uitvoeren van onze diensten)

opgeslagen in ons online systeem en dit gaat via Google Workspace (onderdeel van Google). 

Wij zijn met Google overeengekomen dat onze data worden opgeslagen binnen Europa, middels Google 

Ireland Limited. 

 

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU lidstaten

zich moeten houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De EU is daarom één 

rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens.

 

Meer informatie over het privacybeleid van Google Ireland Limited vind je hier. Verwerker heeft hierover met Google een overeenkomst afgesloten. 

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Opvoeden in zelfvertrouwen ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Opvoeden in zelfvertrouwen worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Opvoeden in zelfvertrouwen worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Wij maken gebruik van Google Analytics. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;  het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;  'gegevens delen' staat bij ons uitgezet;  en we maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Hierdoor zijn wij niet verplicht toestemming aan u te vragen m.b.t. De Cookiewet.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Opvoeden in zelfvertrouwen je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Opvoeden in zelfvertrouwen jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.