Algemene Voorwaarden Opvoeden in zelfvertrouwen

Vennootschap onder firma Opvoeden in zelfvertrouwen (hierna: Opvoeden in zelfvertrouwen) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62534645 en is gevestigd aan Zuurbes 37 (3069 NL) te Rotterdam.

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2.  Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Opvoeden in zelfvertrouwen.
 3.  Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4.  Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 5.  Diensten: Het adviseren, onderzoeken, begeleiden en trainen van kinderen en (jong)volwassenen, op gebied van diverse gedragsproblematiek.
 6.  Opvoeden in zelfvertrouwen, de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 7.  Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Opvoeden in zelfvertrouwen heeft aangesteld, projecten aan Opvoeden in zelfvertrouwen heeft verleend voor Diensten die door Opvoeden in zelfvertrouwen worden uitgevoerd, of waaraan Opvoeden in zelfvertrouwen een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 8.  Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Opvoeden in zelfvertrouwen, alsmede voorstellen van Opvoeden in zelfvertrouwen voor Diensten die door Opvoeden in zelfvertrouwen aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Opvoeden in zelfvertrouwen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Opvoeden in zelfvertrouwen, elke Overeenkomst tussen Opvoeden in zelfvertrouwen en Opdrachtgever en op elke dienst die door Opvoeden in zelfvertrouwen wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opvoeden in zelfvertrouwen aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Opvoeden in zelfvertrouwen is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Opvoeden in zelfvertrouwen niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod 

 1. Alle door Opvoeden in zelfvertrouwen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Opvoeden in zelfvertrouwen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Opvoeden in zelfvertrouwen het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Opvoeden in zelfvertrouwen gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Opvoeden in zelfvertrouwen zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Opvoeden in zelfvertrouwen heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Opvoeden in zelfvertrouwen te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Opvoeden in zelfvertrouwen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 3. Opvoeden in zelfvertrouwen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Opvoeden in zelfvertrouwen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Opvoeden in zelfvertrouwen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Opvoeden in zelfvertrouwen is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Opvoeden in zelfvertrouwen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Opvoeden in zelfvertrouwen van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Opvoeden in zelfvertrouwen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Opvoeden in zelfvertrouwen ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst enkel voortijdig beëindigen indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Opvoeden in zelfvertrouwen tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Opvoeden in zelfvertrouwen is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als Opvoeden in zelfvertrouwen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, (persoonlijk) faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Opvoeden in zelfvertrouwen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. De Deelnemer van het groei in zelfvertrouwen programma heeft na zijn inschrijving voor een periode van 6 maanden toegang tot het Online Programma. Na de Einddatum van het Programma heeft de Deelnemer geen toegang meer tot het Programma en de inhoud ervan. De bijlagen mogen voor eigen gebruik gedownload worden. Eventueel kan er wel een verlening (voor een vergoeding) van deze periode worden afgesproken.

 

Artikel 6 - Annulering 

 1. Opvoeden in zelfvertrouwen behoudt zich het recht voor afspraken te annuleren of te verzetten in geval van een situatie waardoor Opvoeden in zelfvertrouwen de Dienst niet naar behoren kan uitvoeren zonder dat Opvoeden in zelfvertrouwen schadeplichtig is jegens Opdrachtgever. 
 2. Een reeds bevestigde losse afspraak door Opdrachtgever zijnde een Consument kan tot 48 uur voor aanvang van de Dienst kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van de Dienst wordt 50% in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Bij annulering binnen 24 uur wordt 100% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
 3. Wanneer een reeds bevestigde afspraak door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vóór 10 werkdagen voor aanvang van de Dienst wordt geannuleerd, wordt 50% van het overeengekomen tarief bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang van de Dienst wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Ook in geval van overmacht van Opdrachtgever wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
 5. Indien Opvoeden in zelfvertrouwen ten tijde van de annulering en/of verplaatsing van de losse afspraak kosten heeft gemaakt ten behoeve van de Dienst komen deze kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever. 
 6. Annulering/opzegging van een  online programma is niet mogelijk na de bedenktijd van 30 dagen en moeten de verschuldigde bedragen worden voldaan.  Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 7 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Opvoeden in zelfvertrouwen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Opvoeden in zelfvertrouwen staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Opvoeden in zelfvertrouwen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Opvoeden in zelfvertrouwen aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Opvoeden in zelfvertrouwen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Opvoeden in zelfvertrouwen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Opvoeden in zelfvertrouwen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Opvoeden in zelfvertrouwen is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Opvoeden in zelfvertrouwen Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Opvoeden in zelfvertrouwen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Opvoeden in zelfvertrouwen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Opvoeden in zelfvertrouwen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel 8 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Opvoeden in zelfvertrouwen verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Opvoeden in zelfvertrouwen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opvoeden in zelfvertrouwen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Opvoeden in zelfvertrouwen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Opvoeden in zelfvertrouwen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Opvoeden in zelfvertrouwen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Opvoeden in zelfvertrouwen gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Opvoeden in zelfvertrouwen.

 

Artikel 9 - Adviezen

 1. Opvoeden in zelfvertrouwen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Opvoeden in zelfvertrouwen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door Opvoeden in zelfvertrouwen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Opvoeden in zelfvertrouwen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Opvoeden in zelfvertrouwen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Opvoeden in zelfvertrouwen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Opvoeden in zelfvertrouwen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
 5. Opdrachtgever zal Opvoeden in zelfvertrouwen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 10 - Coaching en/of (online) Training

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Opvoeden in zelfvertrouwen coaching verzorgen voor Opdrachtgever.
 2. De coachingsessie vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Opvoeden in zelfvertrouwen. Indien de coachingsessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opvoeden in zelfvertrouwen is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingsessie.
 3. De inhoud van de door Opvoeden in zelfvertrouwen aangeboden online programma's en/of coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Opvoeden in zelfvertrouwen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Opdrachtgever zal Opvoeden in zelfvertrouwen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Opvoeden in zelfvertrouwen is gerechtigd de startdatum van het online programma en de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Opvoeden in zelfvertrouwen om de startdatum van het online programma of de coachingsessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan het online programma of coachingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Opvoeden in zelfvertrouwen gerechtigd het online programma of de coachingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

 

Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Opvoeden in zelfvertrouwen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Opvoeden in zelfvertrouwen, Opvoeden in zelfvertrouwen een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

 

Artikel 12 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Opvoeden in zelfvertrouwen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Opvoeden in zelfvertrouwen opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden geacht in het overeengekomen tarief te zitten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Opvoeden in zelfvertrouwen haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever zijnde een Consument dient de betaling uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. In ieder geval voor de start van deelname aan een online programma of coachingsessie. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf dient de betaling uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te voldoen. In ieder geval dient Opdrachtgever het overeengekomen tarief uiterlijk 10 werkdagen voor de overeengekomen datum betaald te hebben alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. 
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Opvoeden in zelfvertrouwen is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Opvoeden in zelfvertrouwen. 
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Opvoeden in zelfvertrouwen zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Opvoeden in zelfvertrouwen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Opvoeden in zelfvertrouwen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Opvoeden in zelfvertrouwen de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Opvoeden in zelfvertrouwen verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Opvoeden in zelfvertrouwen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Opvoeden in zelfvertrouwen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

 1. Opvoeden in zelfvertrouwen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Opvoeden in zelfvertrouwen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Opvoeden in zelfvertrouwen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Opvoeden in zelfvertrouwen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Opvoeden in zelfvertrouwen te vergoeden voor elk financieel verlies dat Opvoeden in zelfvertrouwen lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 - Overmacht

 1. Opvoeden in zelfvertrouwen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Opvoeden in zelfvertrouwen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Opvoeden in zelfvertrouwen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Opvoeden in zelfvertrouwen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Opvoeden in zelfvertrouwen of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Opvoeden in zelfvertrouwen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Opvoeden in zelfvertrouwen is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 17 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Opvoeden in zelfvertrouwen alleen geacht te bestaan indien Opvoeden in zelfvertrouwen dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Opvoeden in zelfvertrouwen, is Opvoeden in zelfvertrouwen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Opvoeden in zelfvertrouwen binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Opvoeden in zelfvertrouwen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Opvoeden in zelfvertrouwen in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Opvoeden in zelfvertrouwen leidt tot aansprakelijkheid van Opvoeden in zelfvertrouwen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Opvoeden in zelfvertrouwen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
 4. Opvoeden in zelfvertrouwen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Opvoeden in zelfvertrouwen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opvoeden in zelfvertrouwen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Opvoeden in zelfvertrouwen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Opvoeden in zelfvertrouwen.
 6. Enige door Opvoeden in zelfvertrouwen opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Opvoeden in zelfvertrouwen.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Opvoeden in zelfvertrouwen is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Opvoeden in zelfvertrouwen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Opvoeden in zelfvertrouwen. Opvoeden in zelfvertrouwen is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Opvoeden in zelfvertrouwen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Opvoeden in zelfvertrouwen haar eigen advies.
 9. Opvoeden in zelfvertrouwen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Opvoeden in zelfvertrouwen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Elke handeling die opdrachtgever doet naar aanleiding van deelname aan een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever als deelnemer. Opvoeden in zelfvertrouwen en Willemijne Jonkers, Camiel van der Schoor en Marjolein Herrewijnen, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Opvoeden in zelfvertrouwen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Opvoeden in zelfvertrouwen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Opvoeden in zelfvertrouwen. 

 

Artikel 18 - Geheimhouding

 1. Opvoeden in zelfvertrouwen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Opvoeden in zelfvertrouwen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Opvoeden in zelfvertrouwen is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Opvoeden in zelfvertrouwen opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Opvoeden in zelfvertrouwen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Opvoeden in zelfvertrouwen op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Opvoeden in zelfvertrouwen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Opvoeden in zelfvertrouwen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opvoeden in zelfvertrouwen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Opvoeden in zelfvertrouwen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Opvoeden in zelfvertrouwen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Opvoeden in zelfvertrouwen is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Opvoeden in zelfvertrouwen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Opvoeden in zelfvertrouwen waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Opvoeden in zelfvertrouwen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Opvoeden in zelfvertrouwen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Opvoeden in zelfvertrouwen gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Opvoeden in zelfvertrouwen rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvoeden in zelfvertrouwen. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Opvoeden in zelfvertrouwen opgeleverde zaken, dient Opvoeden in zelfvertrouwen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opvoeden in zelfvertrouwen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 20 - Boetebepaling

Ingeval van een inbreuk door Opdrachtgever op hetgeen in artikel 18 en artikel 19 is omschreven is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €15.000,- euro aan Opvoeden in zelfvertrouwen verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 1000,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, tot een maximum van € 30.000,- euro. Opvoeden in zelfvertrouwen is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.

 

Artikel 21 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Opvoeden in zelfvertrouwen verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Opvoeden in zelfvertrouwen zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opvoeden in zelfvertrouwen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opvoeden in zelfvertrouwen voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opvoeden in zelfvertrouwen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Opvoeden in zelfvertrouwen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Opvoeden in zelfvertrouwen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Opvoeden in zelfvertrouwen.nu met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Opvoeden in zelfvertrouwen de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Opvoeden in zelfvertrouwen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opvoeden in zelfvertrouwen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Opvoeden in zelfvertrouwen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Opvoeden in zelfvertrouwen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.Rotterdam, 14 juli 2022